Vedtægter

Vedtægter for Hvidovre Ungdoms Teater, stiftet den 23. marts 1993
(revideret den 14. marts 2013)

§1

Foreningens navn er Hvidovre Ungdoms Teater. Foreningen har hjemsted i Hvidovre Kommune

§2

Foreningens formål er at danne ramme om dramatisk arbejde og udøve teatervirksomhed på amatørbasis – primært for børn og unge.

§3

Som aktivt medlem kan optages enhver der følger foreningens vedtægter. Som interessemedlem kan optages enhver der følger foreningens vedtægter.

§4

Kontingent for både aktive og interessemedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling

§5

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af marts måned. Indvarsling af den ordinære generalforsamling sker senest med 14 dages varsel.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlinen.Alle medlemmer der ikke er i restance med kontingent ogsom har været medlem mindst 1 måned forud for generalforsamlingen har stemmeret ved personligt fremmøde.Den til enhver tid siddende bestyrelse fremsender et regnskab til kommunen senest ved Hvidovre Kommunes deadline for fremsendelse af regnskab

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt orientering om næste års budget
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen skønner at det er nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer fremsætter begæring herom

§9

Bestyrelsen består af en formand, kasserer samt 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Ethvert medlem vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 personer og formand i ulige år samt 1 person og kasserer i lige år.Med undtagelse af formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.Ethvert medlem over 10 år kan lade sig opstille. Der skal i bestyrelsen altid sidde mindst 1 person som er aktivt medlem.Den til enhver tid siddende formand og kasserer har tegningsret for foreningen.

§10

Hvert år vælges op til 5 suppleanter til bestyrelsen.

§11

Revisor vælges for et år.

§12

Indtægter fra opførelser af iscenesætter m.v. tilfalder foreningen

§13

Medlemmer, derpå afgørende måde modarbejder foreningens formål, virke eller interesse, kan af generalforsamlingen ekskluderes af foreningen

§14

Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling beslutter dette. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler børne- og ungdomsarbejde i Hvidovre. 

40 56 86 56
post@hut-online.dk
Hvidovre Enghavevej 2C
2650 Hvidovre